De groenste wijk van Leiden

fietspadHet fietspad langs de Willem de Zwijgerlaan, vanaf het kruispunt met de IJsselmeerlaan richting Leiderdorp, wordt opgeheven als het aan de gemeente Leiden ligt. De wijkvereniging heeft officieel bezwaar aangetekend tegen dat voornemen. Want dat stuk fietspad wordt erg veel gebruikt, vaker nog dan het pad aan de andere kant van de weg langs het bemande benzinestation.

Het opheffen van het fietspad aan de noordzijde van de Willem de Zwijgerlaan houdt verband met de reconstructie van WdZ-laan en renovatie van de brug over de Zijl, de Driegatenbrug. Daarbij zou, over enkele jaren, de WdZ-laan verdiept komen te liggen. Allemaal best, vinden de wijkvereniging en de werkgroep Verkeer & Mobiliteit, maar dat fietspad kun je echt niet opheffen - het wordt veel te druk gebruikt.

Alle overwegingen en argumenten staan in de brief waarvan de complete tekst hieronder is weergegeven, of in een pdf-versie is te downloaden.
Lees ook het voorgenomen besluit van de gemeente.
Op de foto: het fietspad, gezien vanaf de brug.

Lees of download de brief.

PDF bezwaar zijlbrug

Aan:
Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Leiden
Postbus 9100, 2300 PC LEIDEN

Leiden, 18 juli 2018

Betreft: Bezwaar tegen het voorgenomen verkeersbesluit inzake het intrekken door de gemeente Leiden van het bord G12A fiets/bromfietspad aan de noordzijde van de Willem de Zwijgerlaan, gelegen tussen de IJsselmeerlaan en de gemeentegrens van Leiden.

Geacht college,

Wij reageren op het voorgenomen verkeersbesluit als voorzitter van de wijkvereniging Merenwijk en als voorzitter van de werkgroep Verkeer en Mobiliteit van de Merenwijk. Onze wijkvereniging behartigt de gezamenlijke woon- en leefbelangen van ruim 14.000 bewoners. De vereniging Merenwijk heeft als doel de wijk mooier en levensloopbestendiger te maken, zodat alle generaties hier prettiger en veilig kunnen wonen. Wij bevorderen het overleg tussen de gemeente Leiden en bewoners, tussen bewoners onderling en tussen bewoners en derden. Wij denken al een tijdje mee over allerlei plannen van de gemeente Leiden voor de Merenwijk.

Namens de wijkvereniging Merenwijk maken wij bezwaar tegen het opheffen van het fiets/bromfietspad aan de noordzijde van de Willem de Zwijgerlaan omdat:
•    Het opheffen van het betreffend fiets/bromfietspad niet past in het Beleidsakkoord 2018-2022 “ Samen maken we de stad”. Een beleid om voorrang te geven aan meer duurzame vormen van verkeer en vervoer. Mobiliteit in de stad Leiden verandert de komende jaren. In een compacte stad, die steeds drukker wordt, is het gebruik van de fiets en het openbaar vervoer de beste optie voor de bewoners en de bezoekers aan onze stad en de diverse woongebieden. Alleen met fiets en openbaar vervoergebruik houden we de stad leefbaar en bereikbaar en kan de luchtkwaliteit in de stad op het gewenste niveau komen. Daarom staat in het Beleidsakkoord dat het college komt met een aanscherping en actualisering van de recent vastgestelde Mobiliteitsnota. Vanuit de wijkvereniging Merenwijk ondersteunen wij dit beleid van harte.    
•    De fietsroute langs de Willem de Zwijgerlaan onderdeel is van de bewegwijzerde fietsroute vanuit Leiden naar Leiderdorp, naar de Kaag en de Braassem en naar Roelofarendsveen.
•    De route ook deel uitmaakt van een drukke fietsroute voor scholieren vanuit de Veenstreek, via de Boterhuispolder, en vanuit Leiderdorp naar het Stedelijk Gymnasium en de scholen in het Houtkwartier. Deze vele scholieren blijven aan de (goede en veilige) noordzijde van de Willem de Zwijgerlaan en hoeven niet allerlei gevaarlijke kruisingen over te steken.
•    Alleen ter plaatse van het kruispunt Oegstgeesterweg-Boerhaavelaan moeten zij oversteken. De intensiteiten op dit, met verkeerslichten geregelde kruispunt, zijn veel lager dan op allerlei kruispunten van de Willem de Zwijgerlaan.
•    Het betreffend fiets/bromfietspad juist comfortabel en veilig aansluit op het drukke, in twee richtingen bereden fietspad, in de Merenwijk langs de IJsselmeerlaan.
•    Volgens diverse waarnemingen, oa. door leden van onze werkgroep Verkeer en Mobiliteit, het huidige fietspad aan de noordzijde in beide richtingen drukker bereden wordt dan het bestaande fietspad aan de zuidzijde.

•    Bij het opheffen van het fietspad aan de noordzijde alle fietsers uit de Merenwijk, ter hoogte van de IJsselmeerlaan, de drukke Willem de Zwijgerlaan moeten oversteken. In de huidige situatie is de groentijd binnen de verkeerslichtencyclus voor veel oudere fietsers al te krap, waardoor deze fietsers niet in één keer de huidige zes rijstroken kunnen oversteken. In het kader van een goed fietsbeleid zal de cyclustijd voor overstekende fietsers dus noodzakelijkerwijs verlengd moeten worden. Dit zal dan zeker ten koste gaan van de doorstroming van het autoverkeer op de Willem de Zwijgerlaan/Ring Noord. Laat deze grote groep fietsers aan de noordzijde van de Willem de Zwijgerlaan blijven dan treedt genoemde verslechtering van de doorstroming niet op.
•    Daar komt bij dat de voor fietsers noodzakelijke en benodigde extra oversteektijd belemmerend zal werken op de doorstroming van het openbaar vervoer, denk aan de bussen op de Sumatrastraat, op de Kooilaan en op de Schipholweg. Iets wat niet strookt met het vastgestelde Beleidsakkoord 2018-2022.
•    Als de fietsers uit de Merenwijk als gevolg van het verkeersbesluit toch moeten oversteken naar de zuidzijde van de Willem de Zwijgerlaan zij dan, eenmaal aangekomen aan de overkant, voorrang moeten verlenen aan de fietsers, inclusief ook de vele scholieren uit Leiderdorp, die vanaf de brug komen. De opstelruimten voor de stopstrepen op dit kruispunt zijn niet toereikend om de stromen fietsers vanaf diverse richtingen veilig te kunnen afwikkelen.
•    De reistijd voor alle fietsers langer wordt vanwege de extra oversteekmomenten hetgeen tot roodlichtnegatie (bij scholieren die op tijd op school moeten zijn!) zal kunnen leiden hetgeen weer aanleiding kan zijn voor ernstige ongevallen met de kwetsbare fietsers.
•    In het fietspad aan de zuidzijde zich ter hoogte van het benzinestation van de Esso een onoverzichtelijke bocht bevindt, waarvan aannemelijk is dat bij het intensievere gebruik ongelukken zullen gebeuren, ook met brommers die met hoge snelheid van de brug af komen en vervolgens oversteken naar de IJsselmeerlaan.
•    Ter plaatse van het  benzinestation ook nog een oversteek ligt over het tweerichtingen fietspad naar de garages en de wasstraten van Ligier en ook de bevoorrading van de fietsenzaak van Huisman via deze oversteek van het fietspad dagelijks plaatsvindt. Veel extra aanleiding derhalve voor mogelijke ongevallen met fietsers.
•    Naast de dagelijkse gebruikers van het fietspad aan de noordzijde ook veel recreatieve fietsers gebruik maken van deze route om zo via de Zijlstroom bij de Zijldijk te komen en de weg te vervolgen via de Boterhuispolder naar de Kaag en de Braasem e.v. De fietsafstand zal voor deze recreatieve fietsers, tussen de IJsselmeerlaan en de Zijldijk en verder naar de Kaag en Braasem toenemen met enkele honderden meters. De reistijd neemt ook toe vanwege het aantal  verkeerslichten. Dit geldt zeker ook voor de zeer vele leden van hockeyclub Alecto die in de Merenwijk wonen en naar de Bloemend moeten fietsen.Vaak twee keer per week naar de training en in het weekend een wedstrijd. In de huidige situatie een veilige route zonder oversteken en zonder verkeerslichten!
Daarnaast is ons gebleken dat er bij de overwegingen tot het opheffen van het fiets/bromfietspad nergens gegevens beschikbaar zijn over de (regionale) functie van het fietspad en het belang voor de vele scholieren, woon-werkverkeer en recreatieve fietsers. De indruk wordt daardoor gewekt dat in uw beleid de doorstroming en bereikbaarheid van autoverkeer voorrang krijgt boven het belang van een goede bereikbaarheid voor fietsers.


Wij hebben daarom behoefte om nog een aantal aanvullende opmerkingen te maken.

•    De (ambtelijke) voorkeur voor een fietspad aan de zuidzijde zou voortkomen uit  plannen voor een te realiseren fietsroute aan de zuidzijde over de gehele lengte van de Willem de Zwijgerlaan. Bij de wijkvereniging Merenwijk is tot op heden niet bekend waarop de gemeente Leiden die keuze stoelt. De keuze voor de zuidzijde evenwel betekent dat alle fietsers de drukke en gevaarlijke oversteek zullen moeten maken bij de Sumatrastraat, bij de Kooilaan (waar reeds enkele ongevallen zijn gebeurd), bij de Marnixstraat, de Flemmingstraat en tenslotte bij de Schipholweg. Het handhaven van het fietspad aan de noordzijde zou voor fietsers veel comfortabeler en veiliger zijn en voor het noodzakelijk autoverkeer op de Ring Noord tot minder verstoring van de gewenste doorstroming leiden.
•    De voorgestelde breedte van het fietspad aan de zuidzijde van 3.5 meter is met de verwachte fietsintensiteiten niet toereikend. Het Kennisplatform CROW gaat bij dit soort fietspaden en intensiteiten uit van een minimale breedte van 4 meter met overal voldoende opstelruimte voor fietsers.
Wij hopen, namens de wijkvereniging Merenwijk, dat ons bezwaar ruimte geeft tot nadere heroverwegingen over de gemaakte keuze om het fiets/bromfietspad aan de noordzijde op te gaan heffen. Daarnaast vindt de wijkvereniging dat het ter inzage liggende verkeersbesluit wordt genomen op slechts een klein onderdeel van de plannen voor de realisatie van de Ring Noord. In onze optiek moet eerst helder zijn hoe de eindsituatie over de hele route gaat worden. Dan pas zou het verkeersbesluit over het fiets/bromfietspad aan de noordzijde in procedure moeten worden gebracht. Als uiteindelijk zou blijken dat het voorstel voor een nieuw fiets/bromfietspad aan de zuidzijde om allerlei redenen niet haalbaar is moet de plannen weer ingrijpend gewijzigd worden. Dit leidt dan tot een aanzienlijke kapitaalvernietiging.

Hoogachtend,

Akke Timmermans- Kuiken                           Louis Eggen
Voorzitter wijkvereniging Merenwijk.            Werkgroep Verkeer en Mobiliteit

cc. College van Burgemeester en Wethouders van Leiderdorp