De groenste wijk van Leiden

kopermolen sept2019Het gaat nog lang duren voordat er iets wordt gebouwd op of rond winkelcentrum De Kopermolen en het 'hart van de wijk' een echt oppepper kan krijgen. Dat blijkt uit het antwoord van de gemeente op een brief die de wijkvereniging op 19 augustus stuurde aan wethouder Fleur Spijker. In die brief vroeg voorzitter Akke Timmermans hoe de gemeente denkt de wijkvereniging en de Merenwijkers te blijven betrekken bij de planvorming rond de Kopermolen.

Aan concrete plannen kan nu nog niet worden gewerkt, schrijft Bart van Wijk aan de wijkvereniging. Van Wijk is projectmanager Kopermolen en hij spreek nu mede namens wethouder Spijker. Voordat aan concrete plannen kan worden gewerkt, moeten eerst twee zaken worden geregeld:
1. Duidelijkheid scheppen over de rolverdeling tussen de gemeente en bouwer Van der Vorm.
2. Een 'kaderbesluit' laten vaststellen door de gemeenteraad.

Rolverdeling gemeente en Van der Vorm

• Bouwonderneming Van der Vorm is eigenaar van de Kopermolen en die zal ook

Als het 'gebiedspaspoort' voor de Kopermolen de komende periode zal worden uitgewerkt in concrete ideeën en plannen, wil de wijkvereniging daar graag aan meedoen. Hoe ziet de gemeente Leiden dat precies voor zich? Dat wil de wijkvereniging graag weten en daarom heeft voorzitter Akke Timmermans-Kuiken aan wethouder Fleur Spijker gevraagd om op te schrijven hoe het proces verdergaat en wat de rol van de wijkvereniging hierin kan zijn.

Constructieve rol

Er moet nog veel gebeuren, stelt Timmermans in haar brief van 19 augustus aan wethouder Spijker. Er zullen plannen worden gemaakt voor woningen, maar ook voor de openbare ruimte, voor parkeren, fiets- en wandelpaden, de aansluiting met het park en een evenementenplein of een lounche-achtige ontmoetingsruimte. "De werkgroepen van de Wijkvereniging willen hier graag een constructieve rol in vervullen", zo laat Timmermans weten aan Spijker.

Multifunctioneel centrum

Speciale aandacht geeft Timmermans ook aan de ideeën over een multifunctioneel centrum. Een gezondheidscentrum zou daarvan deel kunnen uitmaken, en mogelijk ook een kerkelijk centrum. Bouwer Van der Vorm zal hier zeker bij betrokken zijn. Een onderzoek naar een multifunctioneel centrum zou in september zijn afgerond, wat voor de wijkvereniging mede een reden is om nú aan de bel te trekken. Timmermans stelt voor om half september over de verdere ontwikkeling van plannen voor de Kopermolen bijeen te komen, met onder meer projectleider Bart van Wijk.

De gemeenteraad van Leiden heeft op maandag 16 juli het Gebiedspaspoort voor vernieuwing van winkelcentrum De Kopermolen en omgeving vastgesteld. Er kwam wel enige kritiek vanuit de raad, op de hoogte van de te bouwen woontoren bij de Papiermolen en op de kosten van het zogeheten participatietraject, maar het plan is verder vastgesteld zonder wijzigingen.

De gemeenteraad van Leiden spreekt op donderdag 11 juli over het ‘gebiedspaspoort’ voor de Merenwijk en zal dat dan vaststellen als uitgangspunt voor de verdere ontwikkeling van winkelcentrum de Kopermolen en het gebied daar omheen.
De raadscommissie Stedelijke Ontwikkeling besprak deze gebiedsvisie op dinsdag 2 juli. Hieronder een korte impressie van die commissievergadering.

Alle partijen gaven de wethouder complimenten voor het inspraakproces. Niemand ging in op de voortgang van dit proces bij de uitvoeringsfase. Men gaf de indruk dat door nieuwsbrieven de Raad en de burgers op de hoogte gesteld moeten worden. Geen participatie bij de uitwerking. Dat is nog een groot aandachtspunt.

Kernpunten van de verschillende politieke partijen waren als volgt:

inloopbijeenkomst7juni2019De 'inloopbijeenkomst' die de gemeente Leiden op vrijdagavond organiseerde in de 'huiskamer' van het winkelcentrum De Kopermolen leverde geanimeerde discussies op. Wethouder Fleur Spijker en diverse andere personen namens de gemeente kwamen luisteren naar de reacties van bewoners de op tweede versie van het Gebiedspaspoort Kopermolen. Bestaande verschillen van inzicht en opvatting werden amper overbrugd.
Op donderdag 13 juni kunnen Merenwijkers hun mening over het gebiedspaspoort komen geven tijdens een vergadering van de gemeenteraadscommissie Stedelijke Ontwikkeling. Die vergadering begint om 20 uur, maar er staan meer zaken op de agenda. Wie zijn of haar mening wil komen geven, moet dat vooraf melden via de griffie ().

De werkgroep Kopermolen/Centrum van de wijkvereniging heeft zich gebogen over de resultaten van de enquete die de gemeente Leiden in de Merenwijk liet houden nadat de eerste versie van het Gebiedspaspoort Kopermolen op veel kritiek stuitte. Daarna kwam er een tweede versie, maar ook stemt niet iedereen tevreden. Hieronder de bevindingen van de werkgroep.

De belangrijkste steen des aanstoots is de voorgestelde 18 lagen tellende woontoren aan de kop van de Papiermolen.
Na het verschijnen van de eerste versie raadpleegde de gemeente de bewoners via enkele bijeenkomsten, straatinterviews en een enquete. De resultaten daarvan staan vermeld in de Nota van beantwoording (hier te downloaden als pdf-document). Hieronder noemen we de belangrijkste punten uit die nota, plus ons commentaar.

• De vragen uit de enquete kwamen van de gemeente; bewoners hadden hier geen of weinig invloed op.
• Ruim 1700 bewoners van de Merenwijk hebben de enquete ingevuld. Op de eerste versie van het Gebiedspaspoort zijn ruim 180 reacties gegeven. De vraag is in hoeverre de gemeente geluisterd heeft naar de wensen van de Merenwijkers.

De meeste reacties gingen over het onderdeel Wonen, namelijk 111 van de 182.
• Van de 182 reacties gingen er 88 over de woontoren aan de kop van de Papiermolen; slechts 5 daarvan waren positief. De overgrote meerderheid heeft grote bezwaren tegen de 18 verdiepingen tellende woontoren.
• Op de equetevraag 7.3 (“Als er woningen in het hart van de Merenwijk worden toegevoegd, welke locatie vindt u dan het meest geschikt?”) reageerden 332 mensen, ofwel 31% positief op Optie 3: “Aan de Ketelmeerlaan ten zuiden van het winkelcentrum”. Daarentegen vindt een ruime meerderheid van 69% dat dus geen goed idee.

Jongeren en ouderen

• De specifieke doelgroep van het nieuwe bouwen zijn jongeren onder de 25 jaar en ouderen boven de 65. Het bleek dat 16 van de 41 jongeren oftewel 39% het een goed idee vindt, net als 53 van de 216 ouderen (24%). Echter, 61% van de jongeren en 76% van de ouderen vindt bouwen vóór de winkels aan de Ketelmeerlaan dus niet zo’n goed idee.

• Volgens de Nota van beantwoording (punt 4.5) onderschrijven de resultaten van de enquete de ambitie van de gemeente om appartementen voor jongen en ouderen te bouwen. Gezien de reacties op het conceptplan lijkt ons dat deze ambitie niet van toepassing kan zijn op de locatie rond de Papiermolen en dat de hoogte van 18 verdiepingen woontoren door de grote meerderheid niet als wenselijk wordt gezien.

• De gemeente heeft gezegd dat nu eenmaal niet alle wensen van de bewoners gehonoreerd kunnen worden maar dat is in een democratisch proces van toepassing op de minderheid. De meerderheid beslist. Uit de enquete en de reacties komt duidelijk naar voren dat de meerderheid geen woontoren rond de Papiermolen wenst. Als de gemeente deze uitslag naast zich neerlegt dan had deze vraag niet in de enquete gesteld moeten worden
Als er al woningen worden toegevoegd, zullen deze in de eerste plaats bovenop het winkelcentrum gebouwd moeten worden, zo vinden 726 van de 1059 bewoners; dat is een meerderheid van 68%.

Het herziene Gebiedspaspoort Kopermolen komt nu snel in bespreking op diverse plekken. Lees meer over dat gebiedspaspoort in ons eerdere bericht of in onze nieuwsbrief.

Dinsdag 4 juni bespreekt de werkgroep Centrum/Kopermolen van de wijkvereniging het gebiedspaspoort. Kort daarna kan de wijkvereniging komen met een wat uitgebreidere reactie op het nieuwe gebiedspaspoort.
Vrijdag 7 juni verzorgt de gemeente een inloopbijeenkomst. Waarschijnlijk 's avonds, maar tijdstip en plaats volgen nog.
Donderdag 13 juni (dus niet zoals foutief maandag werd genoemd in onze nieuwsbrief) is er een inspraakmogelijkheid bij de commissie Stedelijke Ontwikkeling van de gemeenteraad.

gebiedspaspoort2 kleinHet gebiedspaspoort voor de herontwikkeling van De Kopermolen en omgeving is weer een stapje verder. De opmerkingen van Merenwijkers op de conceptversie zijn verwerk door het college van burgemeester en wethouders, zodat dit college nu een nieuwe versie heeft vastgesteld. Daar zal de gemeenteraad nog een beslissing over nemen. Ergens in juni komt er in de Merenwijk een 'inloopbijeenkomst' waarop de gemeente haar visie komt toelichten.

Er wijziging in het nieuwe gebiedspaspoort is dat het 'plangebied' nu is uitgebreid met een deel van de Ketelmeerlaan en de parkeerplaatsen aan weerszijden van deze straat. Daarnaast is een van de woningbouwopties komen te vervallen, op de hoek Tuinbank / Ketelmeerlaan. Op de afbeelding zijn alle wijzigingen met roze aangegeven – klik op de afbeelding voor een grotere, leesbare versie.

Wethouder Fleur Spijker (Duurzame Verstedelijking) zegt in een persbericht: ”Het gebiedspaspoort is na de reactieperiode weer aangepast. We hebben een aantal wensen uit de wijk overgenomen. Ik ben van mening dat het paspoort zoals het er nu ligt, de belangen van de Merenwijkers goed weerspiegelt. Zo gaan we de komende tijd bijvoorbeeld de mogelijkheid onderzoeken om het dak te gebruiken, bijvoorbeeld met groen, zonnepanelen of tiny houses. Dit spreekt mij erg aan.”

Dit herziene paspoort is hier te downloaden (hele grote pdf, bijna 15 MB).
De werkgroep Kopermolen/centrumgebied van de wijkvereniging Merenwijk kwam begin juni bijeen om zich een mening te vormen over de nieuwe versie van het gebiedspaspoort. Lees hier hun reactie.