De groenste wijk van Leiden

Maandag 11 mei hadden de wijkvereniging en de Stichting Broek- en Simontjespolder  in Teylingen een gesprek over Kagerzoom met wethouder Hooij, gemeentesecretaris Covers, de projectleider en de toezichthouder op de uitvoering. Belangrijkste agendapunt was het gebrek aan communicatie over de werkzaamheden.

Nog steeds onvoldoende duidelijkheid

We hebben nogmaals benadrukt dat de volledige radiostilte sinds medio 2019 in schril contrast staat met de uitgebreide eerdere participatie. Na de inloopavond over het plan in december 2018 en de daaropvolgende reactieronde is niets meer bekend gemaakt. Merenwijkers en deelnemers aan de participatie zijn nooit geïnformeerd over de definitieve versie van het plan en informatie werd pas gepubliceerd nadat de start van werkzaamheden via gele borden werd aangekondigd. 

We hebben aangegeven dat de aanvullende informatie die nu op Kagerzoom.info is verschenen nog steeds niet voldoende duidelijkheid geeft vanuit gebruikersperspectief. De projecleider heeft toegezegd dit verder te zullen aanvullen. 

Meer informatie over ingrepen De Strengen 

Omdat de geplande werkzaamheden op De Strengen ingrijpender zijn dan die rond de golfbaan hebben we de gemeente op het hart gedrukt hier ruim voor aanvang meer duidelijkheid over te geven. De projectleider heeft aangegeven een informatie-avond te willen organiseren. Ook moeten er duidelijker plantekeningen met helder toelichting op de website komen, en mogelijk ter plekke.

Toch ruimte voor dierenweitje

De grondwerkzaamheden rondom de golfbaan worden overigens deze week afgerond. De dieren rond de molen mogen terugkomen in het nieuwe weitje onderaan de dijk, aldus de projectleider. Het is aan de dierhouders om te besluiten of zij dat willen. In het projectplan was hier uitgegaan van een plas-draszone, maar er wordt nu plaats gezocht voor de dieren.

Zorgen over hondenbeleid niet gedeeld

De gemeente wil vasthouden aan het voornemen om het eiland de Strengen jaarrond toegankelijk te maken voor honden, dus ook gedurende het broedseizoen. De speelweide wordt daartoe met een hek gescheiden van het bos en het rietland. Ook komt er een heg in het midden, om de linkerhelft (losloopgebied) te scheiden van de rechterhelft (badgedeelte). Men stelt voor om de impact te monitoren en zo nodig de maatregel terug te draaien. Met forse ingrepen wil gemeente Teylingen op De Strengen een betere habitat voor moeras- en weidevogels creëren. Net als diverse vogelgroepen vrezen de wijkvereniging en de Stichting Broek- en Simontjespolder dat het positieve effect van deze ingrepen te niet gedaan wordt door het voorgenomen hondenbeleid.

Bezwaartermijn 

Er kan nog bezwaar worden ingediend tegen de verleende Omgevingsvergunning. Dit bezwaar dient binnen 6 weken na verzenddatum van de beschikking te zijn ingediend bij B&W Teylingen, dus voor 27 mei 2020. De gemeente kijkt hierbij in hoeverre men belanghebbende is. Een bezwaar heeft ook geen opschortende werking.

 
kagerzoom plan

Meer informatie over de plannen, het proces en de verleende omgevingsvergunning via de projectwebsite Kagerzoom.info